Vedtægter

Thyregod, den 5. oktober 2022

§1

Foreningens navn er Thyregod Svømmeklub. Dens hjemsted er Vejle Kommune. Stiftet den 6. august 1973.

§2

Foreningens formål er at fremme interessen for svømning, samt at udbrede kendskab til livredning, og andre aktiviteter i vand.

§3

Foreningen er tilsluttet De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og er underkastet ovennævnte organisationers love og vedtægter.

§4

Thyregod svømmeklub er en forening, som enhver kan blive medlem af. Den enkelte person betragtes som medlem når der er betalt kontingent. Eller hvis man på generalforsamlingen er valgt ind i klubbens bestyrelse. Klubben afholder kontingent for bestyrelsesmedlemmer.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamling.

§5

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingent betales altid forud af medlemmet.

§6

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel. I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende generalforsamling. Endeligt kan et medlem udelukkes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 dage før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til denne og ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Et medlem, der udelukkes i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§7

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren skal være over 20 år. De øvrige medlemmer skal være over 18 år. Valgene af bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der afgår henholdsvis 2 og 3 hvert år, første gang ved lodtrækning. Der vælges samtid 2 suppleanter. Alle afstemninger foregår skriftligt, hvis 1 medlem forlanger dette. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden med ret til at nedsætte udvalg og udpege repræsentanter. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens fravær indtræder næstformanden i vedkommendes sted. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for foreningen.

§8

Foreningens regnskabsår følger sæsonen. Regnskabet går fra den 1. august - 31. juli. Kassereren skal inden den 1. september afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. juli til revisorerne.

Regnskaberne, forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer en uge før den ordinære generalforsamling. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, den samlede bestyrelse.

§9

Revisionen består af 2 af den ordinære generalforsamling valgte personer. En revisor og en revisorsuppleant, der ikke behøver af være medlemmer af klubben. Der vælges for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning. Skulle en revisor få varigt forfald, indtræder revisor-suppleanten. Bestyrelsen kan også vælge at benytte ekstern revisionsvirksomhed.

§10

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i foreningens anliggender. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, samt opslag på sociale medier, evt. i den lokale presse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves af personligt ved fremmøde. Stemmeret har medlemmer over 14 år og forældre til børn under 14 år, dog kun med en stemmeret pr. barn.

§11

Den ordinære generalforsamling afholdes i september måned hvert år. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Henholdsvis 3 eller 2 bestyrelsesmedlemmer
  2. 2 suppleanter
  3. 1 revisor eller 1 revisorsuppleant
 6. Eventuelt

§12

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest efter, at begæringen herom er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet. Der indvarsles som til ordinær generalforsamling.

§13

Forandring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§14

Bestemmelse for foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutnings-dygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for. Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter -indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

På generalforsamlingen tages beslutning om salg af foreningens ejendele, dog skal lånte rekvisitter tilbageleveres til de respektive organisationer.

Foreningens formue skal anvendes til de i §2 omhandlede formål. Men formuen skal dog forblive henlagte i 10 år efter ophævelsen, for at afvente om midlerne kan finde anvendelse til det oprindelige formål. Efter de 10 års forløb overgår formuen til Thyregod Fritidscenter. Ovennævnte love for Thyregod Svømmeklub er vedtaget på en ordinære generalforsamling, den 05.10.2022 og er gældende fra denne dato.

Thyregod, den 5. oktober 2022.

Christian Fridmann - Formand

Gitte Norlyk - Næstformand

Gurli Hermann – Kasserer

Mathias Aricó - Sekretær

Laila Schack Andersen - Menigt medlem

Ændret sidste gang, den 26. september 2001, Thyregod.