Vedtægter

Thyregod, den 26. september 2001 Vedtægter for Thyregod Svømmeklub/Midtjyden

§1. Foreningens navn Thyregod Svømmeklub/Midtjyden. Dens hjemsted er Give Kommune. Stiftet den 6. August 1973.

§2. Foreningens formål er at fremme interessen for svømning, vandboldspil, samt at udbrede kendskab til livredning.

§3. Foreningen er tilsluttet De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) Vejle Amt, og er underkastet ovennævnte organisationers love og vedtægter.

§4. Som aktivt eller passivt medlem kan enhver, der er fyldt 14 år, optages. Børn under 14 år kan optages, når der findes skriftlig eller personlig henvendelse sted fra forældre eller værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamling.

§5. Kontingent for passive medlemmer betales helårligt. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§6. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel. Dersom et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel udelukke vedkommende. Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, skal bestyrelsen udelukke vedkommende med nævnte varsel. Den på grund af gæld til foreningen udelukkede skal, for på ny at blive medlem af foreningen, betale sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende generalforsamling. Endeligt kan et medlem udelukkes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 dage før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til denne og ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Et medlem, der udelukkes i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§7. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren skal være over 20 år. De øvrige medlemmer skal være over 18 år. Valgene af bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der afgår henholdsvis 2 og 3 hvert år, første gang ved lodtrækning. Der vælges samtid 2 suppleanter. Alle afstemninger foregår skriftligt, hvis 1 medlem forlanger dette. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden med ret til at nedsætte udvalg og udpege repræsentanter. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens fravær indtræder næstformanden i vedkommendes sted. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for foreningen. 

§8.Foreningens regnskabsår følger sæsonen. Regnskabet går fra den 1. August - 31. juli. Kassereren skal inden den 1. september afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. juli til revisorerne. Regnskaberne, forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse .  Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer en uge før den ordinære generalforsamling. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, den samlede bestyrelse.

§9. Revisionen består af 2 af den ordinære generalforsamling valgte medlemmer. Der vælges for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning. Skulle en revisor få varigt forfald, indtræder revisorsuppleanten.

§10. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i foreningens anliggender. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves af personligt ved fremmøde. Stemmeret har medlemmer over 14 år, som ikke er i restance med deres kontingent, og forældre til børn under 14 år, dog kun med en stemmeret pr. barn.

§11. Den ordinære generalforsamling afholdes i september måned hvert år. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af:

a:  2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
b:  1 revisor og 1 revisorsuppleant

6. Eventuelt

§12. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest efter, at begæringen herom er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet. Der indvarsles som til ordinær generalforsamling.

§13. Forandring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslag.

§14. Bestemmelse for foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for. Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. På generalforsamlingen tages beslutning om salg af foreningens ejendele, dog skal lånte rekvisitter tilbageleveres til de respektive organisationer. Foreningens formue skal anvendes til de i § 2 omhandlede formål. Men
formuen skal dog forblive henlagte i 10 år efter ophævelsen, for at afvente om midlerne kan finde anvendelse til det oprindelige formål. Efter de 10 års forløb overgår formuen til Thyregod Fritidscenter. Ovennævnte love for Thyregod Svømmeklub/Midtjyden er vedtaget på en ordinær generalforsamling den 26. september 2001 og er gældende fra denne dato.

Thyregod, den 26. september 2001

Hans Henrik Knudsen - Formand

Preben Christoffersen - Næstformand

Susanne Lundsgaard - Sekretær

Nelly Christensen - Kasserer

Kim Nielsen - Menigt medlem